Barcelona : Tallers de Perspectiva Europea

Els Tallers de Perspectiva Europea van finalitzar la setmana passada a Barcelona, i amb ells, hi ha hagut grans trobades, debats i aprenentatges molt interessants!

Les dues classes participants als Tallers de Perspectiva Europea han sigut de l’Institut de les Corts i de l’institut del Teatre, i els dos equips d’estudiants han demostrat molt d’interès en els debats que han tingut lloc a cada sessió i molt d’entusiasme en la concepció i la realització de l’acció escollida; i, sobretot, de molta creativitat!

El tema en comú de les dues classes correspon a la discriminació present a la societat. Els dos grups d’estudiants coincidien en què la discriminació és un aspecte molt present a les nostres societats, que agafa moltes formes diferents, i que és necessari combatre-la en totes les seves representacions. Un dels grups es va centrar en la discriminació basada en el racisme que percebien en el seu entorn, i l’altra grup es va centrar en treballar en la discriminació que viuen els adolescents a tot el món per diferent motius. Desprès de molts debats interessants sobre els temes que els alumnes han escollit i han considerat com essencials, i gràcies als intercanvis d’informació que hi ha hagut amb les classes a Brussel·les, els alumnes van escollir les accions que consideraven que ells podien fer per tractar i solucionar el tema escollit.

En un dels grups, es va decidir fer murals que denunciaven el racisme i fer-ne difusió a les xarxes socials i pel carrer. En l’altra grup, van decidir fer un mural amb grafittis a l’espai públic i dissenyar imatges reivindicatives que representin el pes de la discriminació als adolescents a tot el món. Algunes de les imatges transmetien conceptes de sexualitat, repressió cultural, discriminació cap a la diversitat funcional, etc.

En general, els alumnes s’han mostrat molt creatius amb les seves accions i els Tallers els ha fet reflexionar i aprendre molt sobre aspectes del seu entorn i de la seva societat que desconeixen. Esperem poder repetir aquests tallers aviat!

 

The European Perspective Workshops ended last week in Barcelona, and, thanks to them, there has been great encounters, debates, and learnings of all type!

The two participating classes to the European Perspective Workshops were l’Institut de les Corts and l’Institut del Teatre, and the two team of students have shown a lot of interest in the debates that took place in each session and have shown a lot of enthusiasm in the conception and implementation of the chosen action, and, of course, a lot of creativity!

The common subject among the two classes coincides on the discrimination on today’s society. The two student teams coincide on the fact that discrimination is a really present issue in actual societies, that it takes a lot of different shapes, and that it is really necessary to fight against it in all its forms. One of the groups has focused on the discrimination based on racism that they perceived in their environment, and the other group has focused on the discrimination lived by teenagers around the world for different reasons. After having a lot of interesting debates on the subjects that students have chosen and they believe are essential, and thanks to the exchanges of information with the classes in Brussels, the students have chosen the actions that they believed they could implement in order to tackle and solve the chosen subject.

In one of the groups, the students chose to do a mural painting that denounced racism and to make diffusion on social media and on the streets. The other group decided to make a mural with graffitis in the public space, and designed revindicative images that represent the weight of teenager discrimination across the world. Some of the images transmitted concepts such as sexuality, cultural repression, and discrimination towards functional diversity, among others.

In general, the students have proved to be really creative with their actions, and the Workshops offered them a platform to reflect and learn a lot about aspects of their environment and their society that they ignored. We hope we can repeat the workshops soon!

The Beit Project

Creating Consciousness
Urban Heritage and European Plurality

Partagez l'experience!

contactez nous

Si vous voulez plus d’information

Merci pour votre intérêt,
laissez nous ici vos coordonnées
et nous vous contacterons rapidement.